No. 819 - G.V. CXV - Casein on paper, 41"H x 26"W, 1993

Back